Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

واژه Exview CCD چیست؟

واژه Exview CCD چیست؟

(10 ماه قبل)
(10 ماه قبل)

شاید شما هم در کاتالوگ دوربین های با واژه Exview CCD بخورد کرده باشید. این CCDها دارای چند نسل از تکنولوژی متفاوت نیز هستند.