Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

روشنایی هوشمند، چراغ های متفکر

روشنایی هوشمند، چراغ های متفکر

(2 سال قبل)
(2 سال قبل)

تنظیم چراغ های دفتر کار بر اساس اولویت رنگ نوری دلخواه شما. چراغ های خانه که براساس برنامه روشن و خاموش می شوند. چراغ خیابان ها که براساس تشخیص صدا و قدرت هشدار نزدیک شدن شی فعال می شوند. این ویژگی ها همه بخشی از آینده روشنایی هوشمند هستند. ایجاد ویژگی های روشنایی جدید مانند آنهایی که در بالا ذکر شد، ن...