Telegram

تعریف ریموت – دستگاه ۳۵

تعریف ریموت – دستگاه ۳۵

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآوردهه سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۳۵”

6 | 1028 | 11 ماه قبل

تعریف ریموت – دستگاه ۳۴

تعریف ریموت – دستگاه ۳۴

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم و با نام  TAMARACK در بازار موجود است) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۳۴”

5 | 767 | 11 ماه قبل

تعریف ریموت – دستگاه ۳۳

تعریف ریموت – دستگاه ۳۳

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۳۳”

2 | 560 | 11 ماه قبل

تعریف ریموت – دستگاه ۳۲

تعریف ریموت – دستگاه ۳۲

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۳۲”

4 | 454 | 11 ماه قبل

تعریف ریموت – دستگاه ۳۱

تعریف ریموت – دستگاه ۳۱

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۳۱”

6 | 564 | 1 سال قبل

تعریف ریموت – دستگاه ۳۰

تعریف ریموت – دستگاه ۳۰

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم که با نام MAJESTIC در بازار موجود است) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۳۰”

4 | 351 | 1 سال قبل

تعریف ریموت – دستگاه ۲۹

تعریف ریموت – دستگاه ۲۹

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم که با نام MAGIC EASY در بازار موجود است) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۲۹”

تعریف ریموت – دستگاه ۲۸

تعریف ریموت – دستگاه ۲۸

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم که با نام GOLD در بازار موجود است و بسیار شبیه به ماجیکار است) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۲۸”

0 | 425 | 1 سال قبل

تعریف ریموت – دستگاه ۲۷

تعریف ریموت – دستگاه ۲۷

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم که با نام TELEMATIX در بازار موجود است) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۲۷”

2 | 1565 | 1 سال قبل

تعریف ریموت – دستگاه ۲۶

تعریف ریموت – دستگاه ۲۶

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت نحوه کد دهی ریموت به یکی دیگر از دستگاه های دزدگیر موجود در بازار ایران (که تصویر آن را، تصویر اصلی همین مطلب قرار دادیم که با نام Kopel در بازار موجود است) را ارائه میکند که امیدواریم توانسته باشیم گوشه ای از نیاز های شما را برآورده سازیم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید…

ادامه مطلب… “تعریف ریموت – دستگاه ۲۶”

5 | 380 | 1 سال قبل