Logo
Logo

حفاظت و امنیت

بهترین آموزشگاه حفاظتی و امنیتی

راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما دوستان عزیز راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER را تهیه و تدوین نموده است. برای مشاهده این مطالب با ما همراه باشید …

راهنمای تصویری کامل نحوه نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER + نقشه سیم‌بندی دستگاه

جك پروتكو مدل LEADER
جك پروتكو مدل LEADER

راهنماي نصب فيزيكي و مكانيكي جک درب پارکینگ پروتكو مدل LEADER:

همانگونه كه در شكل زير ديده مي‌شود، ابتداي جك‌ها بر روي چارچوب درب و انتهـاي جك‌ها حتي الامكان بين دو لولاي درب در مكاني كه درب در آن قسمت چارچوب داشته باشد، نصب شود.

LEADER PROTECO

چراغ چشمك‌زن در بالاي چارچوب نصب مي‌شود.

چشم‌هاي الكترونيكي به دو صورت قابل نصب است:

 1. درصورتيكه درب‌ها بطرف داخل ساختمان باز شوند، چشم‌ها بايد بگونه‌اي نصب شوند كه بـاز شـدن درب‌ها باعث انسداد ديد چشم‌ها نشود.
 2. براي نصب چشم‌ها در بيرون درب، بدليل باز شدن درب‌ها به طرف داخل، معمـولاً چـشم‌ها را درسـت روبروي هم در يك راستا و حداكثر در ارتفاع ۶۰cm از كف زمين بر روي چارچوب درب، نـصب می‌شوند.

راهنماي نصب مكانيكي جك‌ها

در صورتيكه بخواهيم جك‌ها بدرستي كار كنند و طول عمر موتورها و خود مركز بيشتر شود، بايـستي جـك‌ها طوري نصب شوند كه حداقل فشار به آنها آمده و حداكثر بهره‌وري را داشته باشند.

 • براي نصب جك بايد دو نقطه انتخاب شود، نقطه اول انتخاب محل نصب جك بر روي چارچوب يا ديوار و نقطه دوم بـر روي لنگـه درب است، بدين منظور جهت تنظيم اوليه جك‌ها، درب‌ها را كاملاً بسته و جك‌ها را كاملاً باز کنید، سپس حدود ۵۰ mm (مطابق شكل زیر) جك‌ها را براي رگلاژهاي بعدي به داخل ببرید
  نکته: حركـت جك بصورت دستي با بيرون كشيدن زبانه موتورها امكان پذير مي‌شود.

جك پروتكو مدل LEADER

 • سپس تكيـه‌گاه‌هـا را در داخـل شكاف ابتدا و انتهاي جك وصل و پيچ‌هاي آنها را ببندید.
 • سپس جك‌ها را كاملاً با سـطح افـق تـراز (که بـا اصول محاسبه‌اي توضيح داده شده در ادامه مطابقت داشته باشد) و محل تكيه‌گاه‌ها را روي چارچوب و خود درب، معلوم و محكم سازي نمایید.
  نکته: توصيه مي‌شود جهت محكم نمودن تكيه‌گاه‌ها از جوش فلز استفاده شود.

 

نحوه محاسبه محل نصب تكيه‌گاه‌ها جهت انواع جك‌ها:

در شكل زير فاصله‌هاي D ،B ،A بترتيب نمایش‌دهنده‌ی:

 • A: فاصله افقي بين مركز لولاي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه‌گاه
 • B: فاصله عمودي بين مركز لولاي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه‌گاه
 • D: فاصله عمودي مركز لولاي درب تا كف پايه نگه دارنده ابتداي بازو

نکته: فاصله افقي يعني فاصله در امتداد درب بسته و فاصله عمودي يعني فاصله، در امتداد عمود بر درب بسته

نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

محاسبات برای مدل‌های مختلف:

جك مدل LEADER 3 TI

اگر D=0 باشد در نتيجه A و B بايد هر دو برابر با ۱۴۵ میلی‌متر باشند و بايد از تكيه‌گاه بصورت شكل زیر استفاده گردد. در اين صورت جك مي‌تواند ماكزيمم تا ۱۲۰ درجه باز شود. هرچه D بزرگتر شـود زاويـه بـاز شدن جك كمتر مي‌شود.

LEADER PROTECO

نکته: فاصله بين تكيه‌گاه و ديوار توسط فلز پر مي‌شود.

به ازاي Dهاي مختلف ديگر با توجه به مقادیر شکل زیر عمل نماييد:

نکته: لازم به ذكر است براي جك مدل LEADER 3 TI اين رابطه در صورتيكه D>0 باشد برقرار است:

A + B = 300

نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

جك مدل TA , TI)  LEADER 4)

اگر D=0 باشد در نتيجه A و B بايد هر دو برابر با ۱۹۵ میلی‌متر باشند و بايد از تكيه‌گـاه بـصورت شـكل زیر استفاده شود. در اين صورت جك مي‌تواند ماكزيمم تا ۱۲۰ درجه باز شود. هرچه D بزرگتر شود زاويـه بـاز شـدن جك كمتر خواهد شد.

LEADER PROTECO

نکته: لازم به ذكر است براي جك مدل TI , TA) LEADER 4) اين رابطه در صورتيكه D>0 باشـد برقـرار خواهد بود:

A + B = 400

جك مدل LEADER 5:

اگر D=0 باشد در نتيجه A و B بايد هر دو برابر با ۲۴۵ میلی‌متر باشند و بايد از تكيه‌گاه بـصورت شـكل زیر استفاده شود. در اين صورت جک درب پارکینگ مي‌تواند ماكزيمم تا ۱۲۰ درجه باز شود. هرچه D بزرگتر شود زاويه بـاز شـدن جك كمتر خواهد شد.

نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

نکته: لازم به ذكر است براي جك مدل LEADER 5 TI اين رابطه در صورتيكه D>0 باشد برقرارخواهد بود:

A + B = 500

نكات نصب جك پروتكو مدل LEADER:

 1. شکل شماتیک وقتي درب‌ها بسته است (جك باز مي‌شود) يا درب باز مي‌شود (جك بسته مـي‌شـود).
  LEADER PROTECO
 2. حداقل فاصله تكيه گاه S1 از لبه كناري ديوار بايد ۳۰ میلی‌متر باشد.
  نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER
 3. از تكيه‌گاه S 4 براي انتهاي جك مدل TA استفاده مي‌شود.
  LEADER PROTECO
 4. در مواردي كه ديوار مانند محيط حاشور خورده در شکل زیر باشد، بايـد فاصـله E حتماً بيشتر از اندازه قطر موتور و سوئيچ دستي پشت آن باشد.
  نصب انواع جك پروتكو مدل LEADERنکته: فاصله E براي گير نكردن متعلقات به ديوار بايد بزرگتر از A+100 mm باشد.
 5. مطابق قسمت شکل زیر STOP‌هايي از يك وسيله محكم جهت ثابت نگه داشتن، در ابتدا و انتهاي زاويه چرخش درب بر روي زمين يا چارچوب بايد تعبيه شود. چنانچه مدت زمان باز و بسته شدن درب به هر دليلي تغيير نمايد، STOPها مانع از وارد آمدن فشار مـضاعف بـه درب و يا جك مي‌شود.
  LEADER PROTECO
  نکته:
  براي جلوگيري از ضربه خوردن درب‌ها مي‌توان بر روي STOPها مقداري لاستيك نـرم يا فوم ضخيم چسباند.

راهنماي نصب قفل الكترونيكي بر روي درب:

چگونگي نصب قفل الكترونيكي و كارت MEL:

چنانچه بخواهيد از قفل برقي براي درب‌ها استفاده كنيد بايد توجه داشته باشيد كـه قفـل روي لنگـه‌اي از درب نصب شود كه اول باز مي‌شود. قفل الكترونيكي از طريق كارت اضافي Module Electro Lock) MEL) تغذيه و فرمان مي‌گيـرد كـه اين كارت توسط كانكتور مربوطه به قسمت CN در شکل نقشه سیم‌بندی و راهنمای کانکتورهای مرکز Q60A، روي برد مركز وصل مي‌شود.

طريقه نصب خروجي‌هاي كارت MEL به قفل مطابق شکل زیر است.

LEADER PROTECO
نصب خروجی‌ها کارت MEL

براي استفاده از قفل الكترونيكي لازم است كه پارامترهاي P0 و P1 به SI تغيير كنند و پارامتر tc جهـت تنظيم زمان گذر جريان از قفل تعيين شود.

نکته: لازم به توضيح است كه در صورت استفاده از كارت MEL و انجام تغيير پارامترهاي مربوط به آن، بـسته بـه تعداد پارامتر tc چند بار رله قفل الكترونيكي بكار مي‌افتد و درب را باز مي‌كند و همچنين در پايان هر بار كاركرد جك‌ها، درست بعد از كاهش يافتن سرعت موتورها و بسته شدن كامل درب‌ها، موتورها دوباره براي مدت مربوط به پارامتر tc به كار با سرعت معمولي ادامه مي‌دهند. در حقيقت اين كار جهت فشار نهايي بـه درب‌ها براي بستن قفل فنري آن خواهد بود.

راهنماي سيم‌كشي دستگاه جك پروتكو مدل LEADER:

مركز Q60A داراي كانكتورهايي مطابق شكل زیر است:

نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER
شکل نقشه سیم‌بندی و راهنمای کانکتورهای مرکز Q60A

فيوزهاي مقاومتي F4 و F5 در صورتيكه اتصالي در مدار رخ دهد، مي‌توانند خودشان را بعـد از چنـد ثانيه بازسازي كنند، در صورتيكه اتصالي باعث قطع F4 يا F5 شود، شما بايد برق سيستم را خاموش كرده، ترمينالهاي M2A و M2B را از سوكت خارج كرده و بعد از چند ثانيه در حاليكه مطمـئن هـستيد، اتـصالي مدارتان را رفع كرده‌ايد، دوباره برق سيستم را روشن كنيد. فيوزها بطور اتوماتيـك بـه حالـت اوليـه بـاز خواهند گشت.

اتصال موتورها به مركز:

جك‌هاي LEADER TI

جك‌هاي مدل TIبصورت راست و چپ هستند، كه جك راست به لنگه سمت راست درب و جك چپ به لنگه سمت چپ درب متصل مي‌شود.

اگر موتور چپ را M1 و موتور راست را M2 نامگذاري نمایید، سيم بندي دو مـوتور مطابق دو شکل زیر خواهد بود.

موتور چپ (M1): اگر موتور را بگونه‌اي قرار دهيد كه برآمدگي موتور جك رو به بالا، سوئيچ آن ديده شود و بازوي جك به طرف چپ باز شود، اين موتور، موتور چپ ناميده مي‌شود. كه سيم‌بندي آن بـه ترمينال‌ها مطابق شكل زیر است. اين موتور باید روي لنگه‌اي از درب كه ابتدا باز مي‌شود، نصب شود.

LEADER PROTECO

موتور راست (M2): اگر موتور را بگونه‌اي قرار دهيد كه برآمدگي موتور جك رو به بالا، سـوئيچ آن ديـده شود و بازوي جك به طرف راست باز شود، اين موتور، موتور راست ناميده مي‌شود كه سيم‌بنـدي آن بـه ترمينال‌ها مطابق شكل زیر انجام مي‌شود.

نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

نکته: سيم زرد رنگ موتورها (سيم زمین (ارث)) جهت محافظت از برق گرفتگي تعبیه شده است كه در صورت نياز بايد به يكي از كانكتورهاي A يا B يا C روي برد مركز Q60A متصل شود. در كل اگر متوجه شديد هر يك از موتورهـا بـرخلاف جهتي كه بايد، حركت مي‌كند، كافيست جاي سيم‌هاي سياه و خاكستري را عوض كنيد تا سمت حركت بـازو عـوض شود.

جك‌هاي LEADER TA:

در جك‌هاي مدل TA براي سيم‌بندي صحيح موتورها، كافي است جاي سيم‌هاي سياه و خاكـستري را در هر دو شكل بالا عوض نماييد.

اتصال فتوسل‌ها (چشم‌هاي الكترونيك) به مركز کنترل جك پروتكو مدل LEADER:

فتوسل‌ها برای جك پروتكو مي‌توانند در دو مد بسته و باز سيم‌بندي شوند.

نکته: لازم به ذكر است درون چشم‌ها جامپري جهت تغيير تغذيه به ۱۲ ولت يا ۲۴ ولت وجود دارد كـه بايـد آن را روي ۲۴ ولت قرار دهيد (مطابق دو شكل زیر):

سيم‌بندي چشم‌ها در مد بسته:

چنانچه بخواهيد در مد بسته سيم‌بندي را انجام دهيد (مطابق شكل زیر) يك جامپر از ۴ به ۹ كانكتور M2 وصل نماييد:

LEADER PROTECO

سيم‌بندي چشم‌ها در مد باز:

چنانچه بخواهيد در مد باز سيم‌بندي را انجام دهيد (مطابق شكل زیر) يك جامپر از ۳ به ۹ كانكتور M2 وصل نماييد:

LEADER PROTECO

در صورتيكه نمي‌خواهيد چشمي به مدار بسته شود ، بايد براي مد بسته دو جامپر ۳ به ۸ و همچنين ۴ به ۹ زده شود و براي مد باز بايد دو جامپر ۳ به ۹ و ۴ به ۸ زده شود و همچنـين در هـر دو مـد پـارامتر P8 بايـد بصورت no ست شود.

طريقه بستن كليد سلكتور و لامپ چشمك زن به مركز کنترل جك پروتكو مدل LEADER:

سيم‌هاي لامپ چشمك‌زن به شماره‌هاي ۱۱ و ۱۲ و سيم‌هاي كليد سلكتور به شـماره‌هـاي ۱ و ۸ كـانكتور M2، مطابق شكل زیر وصل مي‌شوند.

نکته: توجه كنيـد كـه سـيم‌هاي كليـد سـلكتور بايـد بـه پايـه‌هـاي Normally Open كه در كنار هم هستند، مانند شكل زير نصب شود.

نکته: كليد سلكتور شكل زیر فقط جهت فرمان به جك در مد دو لنگه‌اي و Stop مي‌باشـد و چنانچـه بخواهيد از مد تك لنگه‌اي (پياده رو) و Stop نيز استفاده كنيد، بايد يك كليد سلكتور را بين شماره‌هاي ۷ و ۸ سيم‌بندي نماييد.

نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

اتصال كليد ايمني Stop:

به عنوان كليد Stop اضطراري-ايمني مـي‌تـوان يـك كليـد NC) Normally Close) (در حالـت معمولي بسته است) بين پايه‌هاي ۲ و ۸ مطابق شكل زیر وصل نماييد.

نکته مهم: چنانچه از كليد اضطراري استفاده ننموديد بايد حتماً ترمينال‌هاي ۲ و ۸ را با يـك جامپـر بـه يكـديگر متصل كنيد.

LEADER PROTECO

اتصال ON- OFF صنعتي به مركز:

جهت ازدياد تعداد ريموت‌هاي هم‌كد مي‌توان از مجموعه ON- OFF سري ۴ يا ۶ توليـد شـركت سـيماران استفاده نمود و سيم‌بندي آن مطابق شكل زیر انجام می‌شود (سيم‌هاي خروجي مجموعه ON-OFF را بايد بـه ترمينال ۱ و ۸ كانكتور M2 (موازي با كليد سلكتور) متصل نماييد.

مركز ON-OFF سري ۴ يا ۶ بگونه‌اي طراحي شده‌اند كـه خروجی آن مـي‌توانـد دو حالـت پالـسي يـا الاكلنگي را با ريموت كنترل روي دو رله جداگانه فراهم كند. روي اين مركز ۶ عدد ديپ سـوئيچ وجـود دارد كه جهت تنظيم دو رله در حالت‌هاي مختلف استفاده مي‌شوند كه ديپ سوئيچ‌هاي ۱، ۲ و ۳ جهـت تنظـيم عملكرد رله اول و ديپ سوئيچ‌هاي ۵، ۴ و ۶ جهت تنظيم عملكرد رله دوم بكار مي‌رود (مطابق شكل زیر):

نصب انواع جك پروتكو مدل LEADER

لازم به ذكر است با اين مركز مي‌توان تعداد نامحدودي ريموت هم كـد شـده بـراي مركـز Proteco كـه پالس‌هاي Start و Stop (تك لنگه‌اي و دو لنگه‌اي) ايجاد مي‌کنند، افزايش داد.

نکته: چنانچه در صورت درست بودن سيم‌كشي‌ها و نحوه قرار گرفتن ديپ سوئيچ‌ها، باز هم اختلاف عملكردي بين ريموت ON–OFF با ريموت فابريك مشاهده نموديد، مي‌توانيد ديپ سوئيچ‌هاي ۱ و ۴ را براي ايجاد پالس كوتاه در حالت قطع قرار دهيد. نحوه عملكرد مدهاي ON-OFF به تفصيل در دفترچه راهنماي آن توضيح داده شده است.

 


راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER

آموزش کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER

جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب

مطالب پیشنهادی

آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
آموزش راه‌اندازی سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
معرفی جامع و نحوه کارکرد رله
راهنمای نصب چشم و مگنت بی‌سیم دزدگیر اماکن کلاسیک
راهنمای نصب چشم و مگنت بی‌سیم دزدگیر اماکن کلاسیک
شناخت و تشخیص برندهای تقلبی و متفرقه دوربین مداربسته
شناخت و تشخیص برندهای تقلبی و متفرقه دوربین مداربسته
راهنمای سیم‌بندی و نصب دستگاه دزدگیر اماکن GAP T11
راهنمای سیم‌بندی و نصب دستگاه دزدگیر اماکن GAP T11
نکات کلیدی درباره عدم استفاده از هارد مخصوص PC برای سیستم‌های نظارتی
نکات کلیدی درباره عدم استفاده از هارد مخصوص PC برای سیستم‌های نظارتی
راهنمای نصب دزدگیر اماکن فایروال
راهنمای نصب دزدگیر اماکن فایروال
انتقال تصویر DVR بدون آی پی استاتیک
انتقال تصویر DVR بدون آی پی استاتیک
نحوه کنترل و عملکرد دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10
نحوه کنترل و عملکرد دزدگیر اماکن فایروال F9 و F10
مزایا و مشکلات رایج استفاده از دزدگیر اماکن
مزایا و مشکلات رایج استفاده از دزدگیر اماکن
دوربین مداربسته صنعتی
دوربین مداربسته صنعتی
معرفی دوربین مداربسته سامسونگ (Samsung Techwin)
معرفی دوربین مداربسته سامسونگ (Samsung Techwin)
آموزش نصب پمپ پرایدی روی برلیانس
آموزش نصب پمپ پرایدی روی برلیانس
تنظیمات برد الکترونیکی جک درب پارکینگ هیدرولیک FAAC مدل ۴۲۲
تنظیمات برد الکترونیکی جک درب پارکینگ هیدرولیک FAAC مدل ۴۲۲
آموزش کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER
آموزش کامل نحوه کنترل و برنامه‌ریزی انواع جك پروتكو مدل LEADER
راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER
راهنماي تعميرات مكانيكي و الكترونيكي انواع جك پروتكو مدل LEADER
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی جک درب پارکینگ هیدرولیک فک (FAAC) مدل ۴۲۲
راهنمای کامل نصب و راه‌اندازی جک درب پارکینگ هیدرولیک فک (FAAC) مدل ۴۲۲
هر آنچه درباره جک درب پارکینگ لازم است بدانید.
هر آنچه درباره جک درب پارکینگ لازم است بدانید.
جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب
جك پروتكو مدل LEADER – نحوه انتخاب جک متناسب با وزن درب
محدودیت دسترسی...برای اینکه بتوانید نظر خود را ثبت کنید، باید وارد سایت شوید.
ورود به سایت